"Losing the virginity" my readers & friends stories - part 3

Nu kommer den sista delen av "Losing the virginity" som är historier inskickade av mina läsare och skrivna från mina vänner. Denna version är historier skrivna från män. Himla intressant att läsa från båda kön och känna in perspektiven.Återigen, stort tack för att ni ville dela med er av historier - ni är magiska och gör skillnad !Gillade ni denna läsning? Att får höra andras historier?Jag funderade även på att göra ett inlägg om att dela med mig först av mina mest juicy och härliga sexhistorier. Sen kanske även låta mina följare och bästa vänner få skicka in sina roligaste / bästa händelser. Kommentera gärna i detta inlägg om ni skulle tycka att det var intressant <3Eller om det finns något annat ämne det hade varit kul att göra likadant med!Historia 1 En fest, ett förråd och en dörr som inte gick att låsa. Första gången jag kom i samband med något sexuellt var just i denna situation. Jag gick första året på gymnasiet och hade länge haft någon slags desperat dröm om att få ligga, att det skulle vara det skönaste som fanns. Men att ingången till sex skulle vara att bli avsugen i detta förråd; samtidigt som andra på festen försökte slita upp dörren och ta bilder, var inte riktigt som jag hade tänkt mig. För mig blev det ingen njutning alls utan bara stress av att hålla i det jäkla handtaget till dörren. En tid efter detta blev jag inbjuden hem till samma person. Jag anade att vi skulle ligga så jag kom förberedd med kondomer, men var inte alls förberedd psykiskt. Jag ville verka självsäker men minns att jag var väldigt skakig och nervös. Mitt mindset var också att jag bara ville bli av med oskulden då jag och mina vänner byggt upp våra förväntningar kring sex så mycket, och det var lite som en tävling vem som var först. Min vän beordrade mig även att ringa direkt efter och berätta om upplevelsen. Vi låg hursomhelst och det blev gjort, men jag minns att jag kände mig lite besviken. Hade alltid illusionen att det skulle vara underbart att få ligga, och visst var det skönt! Det var dock inte förrän senare i mitt första förhållande jag började uppleva riktigt bra sex som betydde något för mig. Det sexet jag byggt upp förväntningarna till. Ibland önskar jag att jag tänkt annorlunda. Att det är okej att vänta på sex tills du träffar någon du känner dig extra säker med. Men också att sex inte alltid är bra bara för att det är sex. Utan att det handlar om preferenser. Vissa klickar du med och vissa inte, så är det bara!Historia 2Jag hade mitt första förhållande när jag var 14 år gammal. Där jag bodde då hade vi ett garage som vi byggt om till ett litet hus med en säng, ett litet badrum och en soffa. Mina föräldrar hade inte ännu tillåtit mig att sova över hos henne eller hon hos mig, men vi hade det här lilla huset! Så ibland frågade vi snällt om vi kunde få gå ner “och se en film”. Det här var något vi gjorde mer och mer, och de här filmkvällarna innehöll mer eller mindre 1 minut av film och 2 timmar av hånglande. Vi hade fortfarande inte gjort mer än att kyssts. En kväll frågade jag mina föräldrar och hon kunde få sova över, och de var skeptiska. Men jag pratade med dem och hennes föräldrar ringde mina föräldrar, och frågade samma sak, om min flickvän kunde sova över. Det här var första gången de pratade med varandra, och det var super stelt, men också väldigt gulligt nu när man tänker tillbaka på det – att de var så ansvarsfulla och hade en överenskommelse att deras barn antagligen med största sannolikhet skulle förlora oskulden till varandra. Vi planerade inte riktigt att det skulle hända, men det gjorde det, och jag minns inte direkt mycket ifrån det faktiska samlaget, bara att det var väldigt förvirrat. Ingen av oss hade direkt någon aning om vad vi gjorde. Jag är väldigt glad att jag fick göra det under de omständigheterna, med någon jag kände bra och kunde experimentera med.Historia 3Vi visste båda att det här var chansen. Inga föräldrar hemma på åtminstone en timma och vi hade pratat om det rätt länge och vi var båda nervösa och oerfarna. Alla förväntningar hängde I luften lika tungt som täcket täckte oss i sängen. Lite stelt började vi kyssas medan vi rörde varandras överkroppar. Vi rörde och förflyttade våra händer rätt bra och oväntat självsäkert. Efter ett tag frågade jag ovanpå henne om hon ville prova mer. Ja. Jag tog mig ur sängen, sträckte mig efter kondomen och försökte efter andra gången i livet att sätta på den. (Självklart, jag hade övat en gång tidigare, ensam) Det här var så mycket mer stelt och svårt när någon såg på, och inte visste hon hur hon skulle hjälpa. Under det varma täcket. Rätt svårt att röra sig. Men vi försökte placera oss i missionärs positionen och började treva och få in den. Men vi försökte och försökte. Ingen av oss kunde riktigt slappna av, och jag tänkte “är detta det? … eller, nej. Kanske… Nu?” Vi kunde inte få in den. Det gjorde rätt ont för båda av oss. Och kanske hade jag någon nervös release I form av en utlösning, som också gjorde den för slak… Så vi slutade. Vi gick upp rätt olyckliga och tittade på en film. Jag var omkring 16 år. Historia 4Jag hade drömt om att ha sex från det att jag var 14 år. Jag hade haft några flickvänner, men hade aldrig haft sex med dem. Vi kysstes, och jag lekte med deras bröst osv, men jag hade aldrig penetrerat någon. Jag hade en stark drift att göra det, men när jag hörde nej, tog jag det som en förolämpning (som ett det stolta lejon jag är). Jag gillar verkligen inte att vara behövande och det skulle vara kränkande för mig att vara en ”needy” kille. Så jag behövde vänta. Jag hade sex första gången med penetration när jag var 17 år. Det var en varm sommar. Jag campade med mina vänner i ett litet hus vid en sjö nord öst om Polen. Det var en tjej som bodde i byn bredvid. Jag minns att hon var rätt smal, med små bröst och ett vackert ansikte. Vi träffades på ett diskotek. Jag minns inte riktigt omständigheterna kring min första gång. Jag kommer bara ihåg att vi gjorde det i en liten sommarstuga där jag bodde med mina vänner. Vad exakt vi gjorde minns jag inte. Sexet var okej. Jag njöt inte av det så mycket men jag var glad att jag äntligen hade gjort det. Jag har inga bilder av henne, och jag har ingen aning om vad hon heter. Det skulle vara intressant att se hur hon såg ut idag. ENGLISH VERSION This will be the last part of "Losing the virginity" my readers & friends stories. And this version is stories written by men. Interesting to get the different perspectives. Again! Thank you for sharing, so magical that we can share our stories to make one another to feel less alone in there experience.Did you like this kind of reading? To hear mine and other peoples stories?I was thinking of doing the same but share some of my juicy sex experiences in life. And then get my readers and friends to send in their most fun / most magical sex story. Comment in this post if that is something you would be interested in. Or if there is another topic it could fit to do the same with.Story nr 1A party, a closet and a door that couldn’t be looked. First time that I got in touch with something sexual I was just in this situation. It was my first year in high school and I had some desperate wish to get laid, and that it would be the best thing in the world. But that the way to sex would be to get a blowjob in that closet; and that at the same time other people from the party tried to rip the door open and take pictures, was not quite what I had in mind. For me there was no pleasure in that at all but just stress to hold the damn handle to the door. I wanted to act confident, but remembered that I was very shaky and nervous. My mindset was also that I just wanted to get rid of my virginity since my friends built up the expectations of sex so much, and it was also a little like a competition who got rid of it first. My friend also demanded me to call straight after and tell all about the experience. Anyhow, we did it and had it over with, and I remembered feeling a bit disappointed. I always had the illusion that it would be wonderful to have sex, and don’t get me wrong it was nice! It wasn’t until later though in the beginning of my first relationship that I started to experience really good sex that meant something for me. The sex I built up my expectations to. Sometimes I wish I had thought about it in a different way. That it is okay to wait until you meet someone you feel secure with. But also that sex isn’t always good just because it’s sex. It’s about preferences. Some people you will match with and others you won’t, and that’s just the way it is! Story nr 2I got in my first relationship when I was 14 years old. Were i lived, we had a garage that we had rebuilt to a small house that had a bed, small bathroom and sofa. My parents haden’t yet alowed me to sleep over at her place or she at mine, but we had this house! So sometimes now and then, we asked polite if we could go down and ”see a movie”. This was something we did more and more, and this movie nights contained basically of 1 minute of movie and 2h of making out. Still we hadn’t done anything more than kissing. One night i asked my parents if she could sleep over, and they were sceptical. But I was talking to them, and her parents called my parents and was asking the same thing, if my girldfriend could sleep over. This was the first time they spoke, and it was super akward but also very cute when you think about it now, that they were being very responsible and had this agreement about that their kids probably with big chance will lose there virginity with each other. They agreed to let us sleep togheter, and we were very happy to have a whole night together. We didnt really plan for it to happen, but it did. I don’t remember that much from the actual intercourse, only that it was very confusing. None of us really had a idea of what we were doing. Though im very glad i got to do it in those circumstances, with someone i knew very well and could experiment with.Story nr 3We both knew this was the chance No parents home for at least another hour We had talked about it for some time and we where both as nervous and inexperienced All the expectations hung in the air as thick as the heavy duvet, covering us in the bed. A bit awkwardly we started kissing, touching each other’s upper bodies. Moving our hands with some quite good and unexpected self-confidence. After a while I asked on top of her if she still wanted to try more. Yes. Getting out of bed. Reaching for the rubber and for the second time in my life trying to but it on. (Of course, I had practiced ones my self before, alone) This was so much more awkward and hard to do with someone watching, not knowing how to help. In under the warm duvet. Quite hard to move. But we tried to place our self in the ordinary missionary position and started fumbling and trying to get it in. We tried and tried. Non of us couldn’t really relax, me thinking “is this it? ...Or, no. Maybe... Now?” We couldn’t get it in. It was hurting for both of us. And maybe I had had some nervous release in form of a ejaculation as well, making it to soft… So we stopped. And went up all sweaty and quiet unhappy and watched a movie. I was around 16 years old.Story nr 4I was dreaming about having sex at least since I was 14 y.o. I had couple girlfriends, but I never had sex with them. We kissed, I play with their breasts etc. but I couldn’t penetrate them. I was feeling strong urge to do it, when I was hearing no, I was taking it as an offence (as a proud Leo). I really don’t like neediness and it would be offence for me to be a needy guy. So I needed to wait. I had first sex with penetration when I was 17 y.o. It was hot summer. I was camping with my friends in a small house near the lake in north east part of Poland. She was local girl living in the village nearby. I remember she was rather slim, with a small breast and pretty face. We meet on a discotheque. I don’t really remember the circumstances of my first time. I only remember that we did it in a small summer house where I was staying with my friends. What we were exactly doing, I don’t remember. The sex was ok. I didn’t enjoy it that much but I was happy that I finally did it. I don’t have any picture of her, and have idea what’s here name. Would be interesting to see how she looks like now.