The "best" sexual experience - Part 2 (Mens edition)

Nu är det dags för killarnas versioner av deras bästa sexupplevelse. Så himla ljuvligt att läsa dessa historier! Tack så hemsk mycket att ni vågar dela med er <3Historia 1För ett par år sen reste jag runt i Centralamerika tillsammans med min flickvän Cat. En kväll vaknar jag till ljudet av lätta, behagliga stön, sånna stön man släpper ut när man har velat kyssa någon väldigt, väldigt länge och äntligen möter dennes läppar. Sängen jag ligger i rör sig mjukt i oregelbunden takt. Jag börjar le för mig själv. Händer det här på riktigt? Jag vänder mig om och ser Cat och vår vän Megan mjukt omslingrade varandras nakna kroppar. Jag tror jag dör. Händer detta PÅ RIKTIGT? Jag tvekar nån sekund (vill de ha mig med?) men rullar sen över bakom Cat och börjar ömt kyssa hennes nacke och smeka längs hennes rygg och bakre lår. Megan klargör snabbt att eftersom hon har pojkvän vill hon bara ha sex med Cat, men att hon gärna vill att jag ska vara där. Fair enough, bara att få ta del av detta känns helt magiskt! Mycket fokus hamnar på Cat, och till en början blir hon the center of attention. Jag och Megan rör oss över hela hennes kropp med våra tungor och läppar. Cat spinner som en katt av välbehag. Både hon och jag har uttryckt stark sexuell attraktion till Megan innan, så att få ge henne detta, när jag vet hur mycket hon njuter, känns fantastiskt. Akten fortsätter men jag tar en mindre och mindre aktiv roll, då jag lutar mig bak och bara bevittnar detta otroliga skådespel. Två vackra kvinnor framför mig, som jag älskar, som ger varandra njutning. Det är nånting med hur deras ansikten ser ut, hur fantastiskt fridfulla, så avskalade, så nakna framför varandra i komplett harmoni. Jag tittar upp mot himlen och frågar mig själv igen; händer detta? Jag har aldrig förut bevittnat två andra människor ha sex, det är vackert. Det är konst. Efteråt ligger vi alla tre bredvid varandra hud mot hud, andas djupt, ler, skrattar, lyckliga, vackrast i världen. Cat ber mig ta fram hennes polaroidkamera för att föreviga denna stund. Ett hemligt minne bara för oss. Historia 2En underbar upplevelse jag hade var med en kvinna där vi båda hade haft en långvarig  spänning mellan oss. I ca 10 år hade vi då och då umgåtts genom vänner utan att det hade hänt något sexuellt. Det byggde upp detta till max. Vi hamnade hemma hos henne efter middag med vänner. Där började jag sakta smeka hennes axlar och nacke medans vi hade ögonkontakt. (Jag älskar hennes ögon). Jag fortsatte med att smeka av henne kläderna tills hon var helt naken. Hon stod då framför mig och jag smekte henne med lätta fingrar längs hennes kropp, utsida armar och ner hela vägen mot anklarna. Jag satte mig på knä och smekte sen insida ben och lår. Sen placerade jag mina händer på hennes höfter och kysste henne precis under naveln. Jag la ner henne på mage och smekte och kysste hela hennes baksida upp och ner några ggr. Då upptäckte jag att hon älskade att bli kysst i svanken så jag kom tillbaka dit väldigt ofta. Tog lång tid på mig och kände mig totalt lugn och kunde då fokusera på henne. Jag vände på henne, hon blundade och jag satt och beundrade hennes kropp samtidigt som jag sakta smekte hennes mage. Smekte och kysste sen hela framsidan för att sen kyssa henne i ljumskarna och samtidigt smeka hennes händer med mina. Började sen närma mig hennes yoni där jag kysste området runt länge för att sen lätt nudda hennes blygdläppar med mina läppar. Sen började min tunga få jobba med hennes blygdläppar och klitoris. Lätt slickade jag henne och blandade med att kyssa hela området runt. Spände sen min tunga lite för att komma in i henne, kände hennes underbara smak och ville bara ha mer och ge henne mer av min mun och tunga. Efter den omgången så kunde jag ändå inte få nog av henne så jag ställde henne på alla fyra med benen brett isär. Kysste sen hennes rumpa för att röra mig inåt mot hennes anus. La min tunga emot och började sen slicka hennes anus med en energi jag aldrig hade upplevt. Mina båda händer masserade hennes ljumskar, blygdläppar och klitoris samtidigt som jag intensivt slickade hennes anus. Den sista orgasmen hon fick var helt fantastisk att uppleva. Sen föll vi ihop och somnade för några timmar.Historia 3Vi hade dansat och hängt under två dygn under en idyllisk folkmusikfestival mitt i Dalarna. Just denna sommarkväll, så blev stämningen än mer sensuell. Vi dansade och hon gjorde än mer tydliga täcken på att vilja komma nära och hångla. Jag kände inte för det först utan avvisade snällt. Men senare under kvällen så möttes vi mitt ute på gräset mellan de röda bodarna. Vi gick hand i hand mot en tall och kände för att klättra. Tog oss upp. Satt några meter upp och såg ut över det dimmiga förtrollade fältet och den stundande soluppgången. Vi flyttade närmre och började hångla och ta på varandra. Kåtheten var ofrånkomlig och vi tänkte båda helt yrande, ”nu kommer vi ha sex i en tall”. Men tillslut förstod vi nog båda hur svårt det var och jag föreslog mitt tält. Där fortsatte vi ett bra tag.To be continued.... Now it's time for the MEN's edition. Stories from only men. Oh how I love to read these stories from you. Thank you so much for sharing <3Story 1A couple of years ago I traveled Central America together with my girlfriend Cat. One night I woke up from the sound of light, pleasant moans, the kind you let out when you have wanted to kiss someone for a very, very long time and meet this person’s lips. The bed I was laying in were moving soft and in an irregular pace. I started to smile for myself. Did this happen for real? I turned around and saw Cat and our friend Megan softly intertwined in each others naked bodies. I thought I was going to die. Did this happen FOR REAL? I hesitated for a second (did they want me to join?) but then I rolled over behind Cat and started to kiss her neck and caress her back and her thigh. Megan made it clear that because she had a boyfriend she just wanted to have sex with Cat, but that she gladly would like to have me there. Fair enough, just too take a part of this felt amazing! A lot of focus ended up on Cat, and at start she became the center of the attention. Me and Megan moved all over her body with our tongues and lips. Cat where spinning like a cat with pleasure. Both she and I had expressed our strongly sexual attraction towards Megan since before, so to see this, when I know how much she was enjoying it, felt fantastic. The act continued but I took a more and more passive role, and ended up just leaning backwards and witnesses this amazing play. Two beautiful women in front of me, that I love, giving each other pleasure. It was something about how their faces looks, how amazingly peaceful, so stripped, so naked in front of each other in complete harmony. I looked up towards the sky and asked my self again; does this happen? I had never before witness to people having sex. It’s beautiful. It’s art. After we all lay beside each other skin to skin, breathing deeply, smiling, laughing, we where just so happy and it was the most beautiful thing in the word. Cat asks me to bring out her polaroid camera to preserve this moment. A secret memory just for the tree of us. Story 2It was a wonderful experience I had with a woman where we both have had a lingering tension for a while between us. Around 10 years we had socialized through friends without anything sexual happening. So it was quite a built up. We ended up at her place after a dinner together with our friends. There I started to caress her shoulders and her neck while we had eye contact. (I love her eyes). I continued to caress of her clothes until she was completely naked. She then stood in front of me and I caressed her with light fingers farthest her body, outside arms and all the way down to her ankles. I sat down on my knees and then touched the inside of her legs and thighs. I placed my hands on her hips and kissed her just right under her bellybutton. I laid her down on her stomach and caressed and kissed her whole backside up and down a couple of times. I then discovered that she loved to get kissed on her lower back so I got back there very often. I took my time and felt totally calm and could focus on her. I turned her around, she closed her eyes and I sat and admired her body while I slowly caressed her stomach. I touched and kissed her whole front and moved on to kiss her groin and at the same time intertwine her hands with mine. I started to get close to her yoni where I kissed the area around for a long time, and slowly and light I touched her labia and clitoris. I licked her light and mixed it up with kissing the whole area around. I then flexed my tongue to get in to her, I felt her wonderful taste and just wanted more and give her more of my mouth and tongue. After that round I couldn’t get enough of her so I put her on all four with her legs widely spread apart. I kissed her bum and moved more close to her anus. I let my tongue find it’s way and licked her anus with an energy I had never experienced before. My both hands massaging her groin, labia and clitoris and at the same time I licked her anus intensely. The last orgasm she got was amazing to experience. We then collapsed and fell asleep a couple of hours.  Story 3We had just danced and hanged out with each other under two days during a folk music festival in Dalarna, Sweden. But this night, the mood became more and more sensual. We danced and she made it more and more clear that she wanted to be close to me and make out. I didn’t feel like it at first and turned her down gently. But later during the evening we met on the grass between the red sheds. We walked hand in hand towards a pine tree and felt like climbing. We got up. We sat a couple of meters up and looked over the misty and enchanting field and on the on going sunrise. We moved closer and started to make out and touch on each other. The arousal was inevitable and we both thought delirious, “now we are going to have sex in a pine tree”. But after a while we both understood how hard it was and I suggested my tent. There we continued for a long time.  To be continued....