The Play Party 2.0 - An insight from another point of view

Så till temat "min bästa sexupplevelse" så frågade jag Manuele om han ville dela med sig om en historia. Såklart svårt att välja en historia från ett liv på 34 år. Så han valde en av hans senaste händelser, vilket var "sex festen" vi var på tillsammans. Så himla ljuvligt att få läsa hans sida av upplevelsen. Även om vi redan har analyserat hela kvällen i detalj tillsammans, så var det så fint att få läsa hans version i text, och wow, så himla duktig på att skriva. Ett tips är att läsa den engelska versionen, vilket är original versionen. Jag föredrar att läsa från det språket det är skrivet på. Annars kommer en svensk översatt version nedan.  Kort story tagen från det verkliga livet - ManueleDet var mitt andra play party någonsin. Jag deltog med min partner, och av den anledningen kändes det som att det var min första gång. Jag var lite rädd över hennes förväntningar, hennes styrka, och hennes storhet gentemot män. Jag var också nyfiken på att låta det som skulle ske hända, gå över mina mentala gränser och utforska vad som var över min säkerhetsspärr. Vi båda kom överens om att dela våra tankar och förväntningar innan vi började någon lek, och förutom att vara förstående mot sig själv, också undvika en stark vilja med onda konsekvenser. Hon utryckte sitt begär till mig att hon ville ha sexuell interaktion mellan oss och tre andra, två av dem var män. De andra killarna hade en rätt feminin känsla, insvept i en maskulin aura. Jag gillade dem, jag gillade idén, och även om jag kände mig triggad av min rädsla, var den inte stark nog för att jag skulle vilja backa undan. Hon hade min fulla samstämmighet. Det tog inte så lång tid för henne att manifestera hennes önskan. En av killarna närmade sig oss i mitten av rummet. Vi stod upp, log och rörde våra kroppar mot varandra, utan några ord. Runt omkring oss lekte folk, nakna kroppar som rörde sig tillsammans. Jag gav en snabb blick, det var min sista innan jag isolerade mitt medvetande från de omgivande omständigheterna. Vi anslöt vår trio med rörliga armar, omfamnade varandra mjukt. Jag kände styrkan som en virvel, det var början av en kreativ process där det bästa bara var att ge in och lita på den. Vilket jag gjorde.  Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, jag bara lät det hända. Snart smälte våra kyssar samman. Det var inte längre något kontrast mellan hennes mjuka läppar och hans sträva haka. Kyssarna började smaka likadant så fort jag slöt mina ögon och tillsammans med dem också mitt dömande sinne. Hon gick ner, kysste mitt bröst, min mage och höll äntligen i min penis med hennes händer. Min penis var inte redo att gå någonstans vid det här laget. Min kropp var totalt lugn, såklart. Jag visste att hennes passion skulle ha kraften att kunna upplyfta min själ och min penis. Jag slöt mina ögon igen, med en hand på hennes huvud och en på hans rygg. Han bevittnade min falliska anti-graviterande mirakel genom att stöna och smeka henne. Jag var förvånad över att jag inte kände någon svartsjuka utan snarare njutning att få delta i något jag aldrig upplevt förut. Det var fint och ärligt. Hon slickade och sög på min penis så att min erektion snart var fullständigt. Stunden kom där han frågade mig om han fick ansluta sig till ”jobbet” min partner utförde. Jag tvekade, jag kände mig som på toppen av en klippa, och visste att jag skulle behöva hoppa men väntade på grund av min rädsla. ”Can I?” frågade han mig med en mjuk ton. Jag hoppade till. Inom några sekunder var min penis i hans mun. Jag bevittnade mig själv, och kände mig en aning bort kopplad ifrån min kropp och mitt sinne. Jag var förvånad, upphetsad, jag ville skratta högt, stöna, observera. Han fortsatte att slicka med henne, kyssa henne. Jag hade glömt bort festen runtomkring oss men det var uppenbart att vi drog åt oss uppmärksamheten. Det andra två vännerna anslöt sig till oss spontant. Min partners önskan var uppfylld. De var synligt attraherade av situationen. Den andra killen frågade mig om han också kunde ansluta sig till avsugningen av min kuk. Den här gången tvekade jag inte länge med mitt svar. Han hade ett helt och fullt ja. Han gick ner och gjorde de andra sällskap. Jag tittade på min partner, hon var på sina knän och log. Hon ställde sig upp och vi var fem, samtidigt som att vi alla var en. Könet spelade ingen roll, vi var alla attraherade av varandra. Runt omkring oss var det bara rosa moln. Hon gick ner på mig igen, men den här gången hade hon min kuk och en annans persons framför hennes mun. Hon började leka med båda av oss, altererade mellan hennes tunga och hennes fylliga läppar. Efter det ställde hon sig upp, tog mig åt sidan och tittade djupt in i mina ögon och sa ”jag tror att jag är kär i dig”. Hon överraskade mig. Jag kände en kittlande känsla som klättrade sig upp från mitt underliv till mitt bröst, och som bröt sig in och öppnade mitt hjärta. Min blick blev intensiv, jag var nära på att börja gråta och ramla med ansiktet före på henne, men det slutade med att jag tryckte in min tunga i hennes mun med så mycket passion. Av alla ögonblick som hon kunde ha valt, var det här det mest tillåtande. Det var precis detta jag ville ha: utmanande, njutning, prioritering, kärlek och bortom dömande. Jag berättade inte för henne den natten, men jag var kär i henne sen innan dess.  ENGLISH  So to this theme of "The best sexual experience", I asked Manuele to write his. And for sure it's tricky to choose one. So he decided to share his view of our play party experience together. I enjoyed so much to read his side of the journey, and wow, this man can write. Even though we already analyzed our journey together in speaking form, it was such a beautiful experience to read it in words. I'm so humble and blessed to have this story written about a magical experience that I was a part of, written by someone I care for.Decided to share it separate cause it was much longer than the other ones and cause I also want to share this with u.  Short story from real life by Manuele It was my second play party ever. I was participating with my partner, and for that reason I felt like it was still the first time. I was a little afraid about her desires, her power, her magnitude towards the other men. Also, I was curious to let happen whatever had to happen, going a little over my mental boundaries and explore what's over my security fence. We both agreed to have a sharing before start any play, aside, being gentle with ourself, avoiding a violent will with unhappy consequences. She expressed me her desire to have a sexual interaction between us and three of the other friends, two of them being males. The two guys have a quite feminine vibe, enveloped in a charming masculine aura. I like them, I liked the idea, even if I could feel triggered by my fear, which was not strong enough to feel the call for withdrawal. She had my full consensus. It didn't take so long to manifest her wish. One of the guys approached us in the middle of the main room. We were standing, smiling and moving toward each other, without many words. Around us people were playing, naked bodies moving together. I gave a rapid look, it was my last sight before isolate my awareness from the surrounding circumstances. We connected our trio with moving arms, gently cuddling each other. I felt the strength of a vortex, the beginning of a creative process to which you better surrender and trust. I did it. I had no idea what to do, I just let it happen. Soon our kisses melted together. Soon there was no contrast between her soft lips and his rough chin. The kisses started to taste the same once I closed my eyes and with them my judgmental mind. She went down, kissing my chest, my belly and finally holding my penis with her hands. My penis was not ready to go anywhere at that point. My body was not totally at his ease, of course. I knew her passion would have the power to elevate my spirit and my penis, too. I closed my eyes again, with one hand on her head and one on his back. He was witnessing my phallic anti-gravitational miracle by moaning and caressing her. I was surprise to not feel any jealousy but rather the pleasure to participate on something I never experience before. It was sweet, and honest. She was licking and sucking my penis so well that my erection was complete very soon. At that moment he asked me if he could join the job. I hesitate, I felt like on top of a cliff, knowing I'll jump but waiting a little bit with the fear. “Can I?” he asked me on a sweet tone. I jumped. In few second I had my penis on his mouth. I was witnessing myself, I felt some disconnection between my body and my mind. I was surprised, excited, I wanted to laugh loud, moan, observe. He kept on licking with her, kissing her. I forgot the party around us but it was evident we started to attract the attention. The other two friends joined us spontaneously. My partner's wish was fulfilling. They were visibly attracted by the situation. The other guy asked me if he too could join the job on my penis. I didn't hesitate any more on my answer. He had a full yes. He came down and had his part. I was looking at my partner, she was on her knees smiling. She stood up and then we were five but we were one. The gender was not a matter, we were all into each other. Around us only pink clouds. She was down again, but this time she had my cock and another one in front of her mouth. She played with both of us, alternating her tongue, her meaty lips. After that she stand up, took me apart and with a straight look into my eyes she claimed “I think I'm in love with you”. She took me by surprise. I felt the kick climbing from my genitals to my chest, breaking opening my heart. My sight became intense, I was on the edge of tears falling with my face on her, pushing my tongue inside her mouth with so much passion. Between all the moment she could have chose, that one was the most trustable. It was exactly what I wanted: challenge, pleasure, priority, love beyond judgment. I didn't tell her that night, but I was in love with her since.