Riskanalys-en vetenskap? Nejdå enligt Nemer Haddad

Enligt risk och säkerhetsspecialist Nemer Haddad kan i stort sätt vem som helst genomföra en grundläggande riskanalys. Det handlar om att arbeta strukturerat och metodiskt utifrån en given mall. Den modell som finns presenterad nedan är lämplig för att t.ex ta fram en generell riskbild över verksamheten.   Först lite förklaringar:   Sannolikhet: (S)   Ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar   Konsekvens: (K)   Ett mått på hur stor skadan blir om en viss händelse inträffar   Riskmått: (RM)   Summan av sannolikheten och konsekvensen   Vad som behöver göras innan:   1. utse en analysledare. Han eller hon svarar för att hålla samman analysen genom att facilitera analysmöten samt rapportera inom organisationen.   2. inom gruppen. Kom överens om en gemensam bedömning. Det vill säga-att samtliga är överens om vilket värde som en 1,2 eller trea har.   3. avgränsa analysen-vad ska analyseras?   4. identifiera informationsbärare inom organisationen   5. Välj leveranssätt: film, rapport, muntlig osv. Genom att identifiera beställarens kommunikationssätt kan effekten av ert resultat bli högre. Alla människor vill inte tvunget ha en massa brödtext att läsa.     I NÄSTA INLÄGG KOMMER VI GÅ IGENOM EN ANALYSMODELL   /Nemer Haddad