Vad är ett andra lånelån?

Ibland kallas ett sistnämnda deltagande, är ett andra lånelån en  skuldskyldighet där långivaren har en sekundär fordran på alla tillgångar som innehas som pant i denna skuld. Vanligtvis existerar denna typ av situation när långivaren är villig att ålägga en pant på en tillgång som redan har en pant från en annan borgenär 按揭計算機. Beroende på statliga bestämmelser som är tillämpliga i den jurisdiktion där borgenären och gäldenären är belägen kan innehavaren av det andra pantlånet krävas för att lämna in juridiska handlingar till en lokal byrå. Dessa handlingar skulle bekräfta att innehavaren av den här andra pensionsrätten erkänner det tidigare kravet på en annan pensionsrättsinnehavare och förstår att i fall av fallissemang kommer det första kravet att avgöras innan frågan om den andra pensionsrätten behandlas. Ett vanligt exempel på ett andra lånelån är en andra inteckning på någon typ av fastigheter. Liksom med den första hypotekslånen kommer den sekundära hypotekslånaren normalt att acceptera fastigheten som säkerhet för lånebeloppet och genomföra en pensionsrätt som förblir i kraft tills skulden går i pension. I händelse av att gäldenären skulle ha fallit i båda dessa lån, skulle domstolarna adressera avvecklingen av den första eller primära inteckning och sedan gå vidare till avvecklingen av den andra inteckning. Förutsatt att gäldenärens tillgångar är tillräckliga kan båda skulderna avvecklas helt eller delvis. Det finns ofta en viss förvirring mellan vad som menas med ett andra lånelån och en efterställd skuld. Två viktiga skillnader finns mellan dessa två skuldformer. En viktig skillnad är det faktum att efterställd skuld kan vara säker eller osäker. Detta innebär att skuld av denna typ kan medföra en pensionsrätt på specifika tillgångar som innehavaren har. Däremot har ett andra lånekreditlån ett angivet krav på en viss tillgång. Den andra skillnaden har att göra med hänsyn till den totala skuldbelastningen som gäldenären bär, som den är närvarande för en domstol. Detta gäller särskilt i situationer där gäldenären förklarar konkurs. Eventuella skulder som betraktas som ett andra pantlån avräknas innan alla skulder som uppfyller de lagliga kriterierna för klassificering som underliggande skuld tas upp. Detta skapar en ordnad process som kommer att ta itu med det första pantlånet, sedan gå vidare till det andra pantlånet och slutligen leda till övervägande av underordnad skuld.TAGskuldskyldighet    pensionsrätten    skulderna