Coffee Enema - How to?

Hej fina ni! Nu har jag fått så mycket frågor på instagram och bloggy om Coffee enemas att det helt enkelt MÅSTE skrivas ett inlägg om detta. Sedan jag blev introducerad till detta för ungefär ett halvår sedan är jag totalt hooked. Jag älskar det.  En snabb sammanfattning om vad det är - den direkt översättningen för enema är helt enkelt lavemang. Man för in en viss mängd av vätska i ändtarmen, låter det stanna där ett tag och släpper ut det. I detta fall så göra jag det med kaffe. Så efter att ni nu har förstått grundkonceptet ska jag förklara mer detaljerat nedan. Kaffelavemang är en del av min vecko-rutin nu mera, för att läka och rena min kropp. För mig också som har en sådan bråkig mage gällande allergier, och som drar på min förstoppning mest hela tiden för att jag råkar av misstag få i mig gluten och annat jag inte tål - så är detta perfekt !! Så istället för att behöva gå i dagar utan att något väljer att komma ut på egen hand, så kan detta hjälpa till. Skulle aldrig få för mig att resa utomlands någonstans nu utan en lavemangspåse, det är min go-to när magen krånglar, åt båda håll. För att man ska få plats med all näring från maten man äter och för att kunna tillgodogöra sig den så måste gifterna ut. Därför är kaffelavemang ett av de mest effektiva, skonsamma och billigaste metoderna att använda. Busenkelt att göra själv hemma också. Och.. även som en social aktivitet med vänner haha. Här kommer en beskrivning över vad som händer i kroppen, så ni ska få en mer detaljerad bild.Kaffet kommer in i tjocktarmen och kroppen tar upp kaffet, i sin tur stimulerar detta levern att släppa de gifter den samlat på sig ut till tjocktarmen. Samtidigt frisätts ett enzym som heter glutation-S-transferas, som sen aktiverar leverns insamling av nya gifter. Detta leder till en omedelbar blodrenande och där med avgiftande effekt. Detta är bra för alla oss som under vardagarna i livet samlat på oss gifter i form av tillsatser i mat, mediciner, kemikalier, föroreningar, u name it...  Allt blod renas av levern på cirka tre-fyra minuter och genom att hålla lavemanget i ca 15 minuter så hinner man rena blodet fyra till fem gånger. Detta är perfekt att göra för vem som helst även fast man inte har några typiska problem. Det rekommenderas t.ex ENORMT vid sjukdomar som cancer, där rekommenderas 4-5 lavemang per dyng. Det är en hel del gifter som ska ut ut kroppen. Det finns många olika behandlingshem för t.ex cancer och andra kroniska sjukdomar där man gör flera kaffe lavemang om dagen.SÅ HÄR GÖR DU <31,5 - 2 liter rent vatten3 msk malet ekologiskt mörkrost, detta är viktgit. Det måste vara giftfritt.1 lavemangspåse (dessa finns att köpa på apotek, "engångs-påsar" för ca 25 kronor, de brukar finnas bakom kassan så man får fråga efter dem. Det finns också mer avancerade varianter i silicon material man kan köpa om man har för plan att ha detta på rutin, där materialet är bättre för kroppen än i en engångs-lavemangspåse, men testa först, och se om det är för dig!! Dessa engångslavemangs påsar kan du använda mer än en gång om du sköljer igenom dem efter användning och tar hand om den, gå på känsla)Koka upp vattnet, brygg ditt kaffe i en kaffepress. Jag brukar brygga ca 2 starka kaffekoppar av mängden kaffe som jag beskrev ovan, sen blandar jag ut det med resterande mängd vatten - så att det tillsammans blir ca 1,5 - 2 liter vätska. Efter det är utblandat häller ni ner det i lavemangspåsen. Viktigt att hålla koll på temperaturen här. Man vill inte ha för kallt och inte för varmt, så gärna kroppstemererat ungefär. (Häll heller inte ner det skållheta kaffet innan det är utblandat med svalare vatten i lavemangspåsen, för då finns det risk att plasten smälter och utger gift, vilket såklart inte är att rekommendera eftersom vi försöker rena oss från gifter i och med detta! Ett tips, innan du häller i väskan i påsen, så se till att lilla blockerings-pipen är stängd på slangen, annars rinner allt rakt igenom. Däremot när all vätska är i påsen så rinner det inte naturligt ner i slangen, så innan du börjar hela proceduren med att föra in detta i dig, så öppna upp pipen över handfatet så att det är vätska genom hela slangen ner till änden. Annars startar du med att föra upp en massa luft upp i tarmen, vilket kan leda till oönskade bajs sqirts senare. Innan du sätter igång, försök bajsa och kissa, för då blir det en mindre hektisk upplevelse för att det helt enkelt är mindre i tarmarna som ska ut. Har du inte bajsat är det lugnt, det fungerar fint ändå. Också bra att göra detta de första man gör på morgonen, innan man har ätit, så att inte magen är i full gång med att jobba med annat. Dock fungerar det att göra när som helt, jag gör det ibland på eftermiddagen om jag inte hunnit det på morgonen. Det är mer behagligt bara om inte magsäcken är full med mat.Jag brukar göra det bekvämt med en liten handduk på marken och en kudde. Smörj med lite naturlig olja i ändöppningen för att pipen ska glida in behagligare och sen öppna slangklämman när den är inne. Häng påsen på en krok eller en galge i högre höjd än dig själv så att det rinner in av sig själv. Jag brukar ligga på rygg medan kaffeutbladningen åker in, sedan vänder jag över och ligger på höger sida, det når levern lättast då. Sätt alarm på 15 minuter och ligg och vila. Både när all vätska åker in i tarmarna och medan du väntar dessa 15 minter med allt i dig, så kan det vara rätt kämpigt att hålla det inne. Andas djupt och låt det passera, för det gör det. Det brukar gå i vågor med lite kramper och att det är extra jobbigt att hålla det inne i några sekunder.  Men håll ut!Efter 15 minuter, gå på toa. Klart!Viktigt att låta allt komma ut, så ta din tid på toan. Om det känns som att det finns vätska kvar, försök massera din mage lite för att röra runt i tarmarna, men oftast brukar det komma ut av sig själv som en kulspruta. Sen känner man sig über fresh !Något jag oroade mig över innan jag testade var om man skulle få en koffeinchock pga starkt kaffe samt ut i slemhinnorna, men var inte oroade för det. För att koffeinet ska ge verkan måste det komma i kontakt med magsyran i magen. Man kan känna lite kroppsliga sensationer av kaffet, men Charlena t.ex är jättekänslig för koffein och det fungerar jättebra för henne. Hoppas detta var till nytta och att det inspirerat dig till något härligt att våga testa på :)Happy enema time you all <3________________________________________________________________________________ English <3 Hello, you guys! Now I have received so many questions on instagram and here in bloggy about coffee enemas that it simply has to be written about now. Since I was introduced to this about six months ago I am totally hooked. I love it. A quick summary of what it is - to insert a certain amount of fluid into the rectum, allow it to stay there for a while and then let it out. In this case, I do it with coffee. So now after you have understood the basic concept, I will explain in more detail below.Coffee enema is a part of my weekly routine now days, to heal and clean my body. It's also perfect for me who has such an upset very often, with all my allergies for various of things, but definitely gluten that causes constipation - which is a hassle! Then enema is perfekt! So instead of having to go for days without having anything coming out naturally, this can help. Now I would never go travel without an enema bag - it's my go-to when my stomach is upset, in both directions (stuck or loose). In order to be able to accommodate all the nutrition of the food you eat daily and to be able to benefit from it, the poison must be removed. Therefore, coffee enemas are one of the most efficient, clean and cheapest methods to use. Super easy to do by yourself at home too. And.. also as a social activity with friends haha.  Here comes a description of what's happening in the body, so you'll get a more detailed picture.The coffee enters the large intestine and your body absorbs the coffee, which stimulates the liver to release the poison it collects to the colon. At the same time, an enzyme called glutathione S-transferase releases, which then activates the liver's collection of new toxins. This results in an immediate blood drainage and with that a detoxifying effect. This is amazing for us all, from toxins we have got from food, pollution, medications or other chemicals.  All blood is cleared by the liver in about three to four minutes and by holding the enema for about 15 minutes, you can detox the blood four to five times.  This is perfect for everyone even though you do not have any typical health problems.Also, this is highly recommended to treat diseases like cancer, then you would do around 4-5 enemas a day to clear out toxins. There are many different treatment-places for cancerpatients and other chronic diseases where you do several of coffee enemas a day. SO THIS IS HOW YOU DO IT <3 1.5 - 2 liters of clean water3 tablespoons organic dark rost coffee, this is important! It must be non-toxic.1 enema bag (these are available at most pharmacies, "disposable bags". There are also more advanced ones you can buy if you plan to have this in your daily routine, made out of silicon, which is much better for the body than the plastic in a disposable bag, but try first and see if it's for you !!) Boil the water, brew your coffee. I usually brew about 2 strong coffee cups of the amount of coffee powder I described above, then I mix it out with the remaining amount of water - so that it together becomes about 1.5 - 2 liters of liquid. After it is mixed you pour it into the enema bag. Important to be aware of the temperature here, you do not want it to be too cold and not too hot, body temperature is usually the best.(Do not pour the hot coffee before it is mixed with cold water in the plastic bag, because then there is a risk that the plastic melts which isn't what we are going for here, we are trying to stay away from poison... :)....) A tip, before pouring the liquid in the bag, make sure that the small blocking pipe is closed on the hose, otherwise everything will flow through. However, when all the fluid is in the bag, it does not naturally flow down into the hose, so before you begin the entire procedure, with insert it in you - open the pipe over the sink so that it is liquid goes down through the whole hose to the end. Otherwise, you start by bringing up a lot of air into the intestine, which can lead to unwanted poo sqirts later.  Before you start, try go to the toilet to poo and pee - because then it will be a less hectic experience since it's simply less stuff in the intestines that wants to come out. If you can't, thats okey too, it works fine anyway. Also good to do this the first thing you do in the morning before you have eaten, so that your stomach is not in full power to work with something else. However, it works to do when ever, I sometimes do it in the afternoon too. It's just more enjoyable if the stomach isn't full of food. I usually make it comfortable with a small towel on the ground and a pillow. Lubricate with some natural oil in the opening of your bum for the pipe to slide in more comfortable. And when it's in you can open the hose clamp. Hang the bag a bit higher up than yourself on a hook or a clothing hanger so that the liquid naturally flows inside you. I usually lie on my back while the coffee goes in, then I turn over and lie on the right side so it reaches the liver easiest.Put an alarm on 15 minters and rest. When all the fluid goes into the intestines and while you hold it in there, you will most probably experience some discomfort and some cramps. But just breath and let it pass, cause it does. Its not usually any constant pain, there is waves of when it feels easy to when its extra hard for a few seconds to hold it. But really try to keep it in there for 15 minutes !! After 15 minutes, go to the toilet and let it out! Important to let it all out, so take your time on the toilet. If it feels like there is still liquid left, try massaging your stomach a little bit to move around the intestines, but it usually just comes out on its own like a kettle gun. Then you feel über fresh ! Before I tried it the first time I was afraid to get a massive caffein rush from the strong coffee, since its going into your mucous membranes in the bum. But nothing to be worried about. For the caffein to give an effect on the body it needs to come down in your stomach and get mixed with the gastric. The coffee can give some sensations in the body but more likely a bit of goosebumps case the energy is flowing. Charlena for example is super sensitive to caffeine and this works perfect for her !  I hope you found this interesting and that I could inspire you to try something new. Happy enema time you all <3