Vad är aktiemarknaden?

En börs är en samling marknader och börser där regelbunden verksamhet för köp, försäljning och emission av aktier i publika bolag äger rum. Sådan finansiell verksamhet utförs genom officiella officiella börser eller OTC-marknader, som fungerar i enlighet med en viss uppsättning regler. Det kan finnas flera handelsplatser i ett land eller en region som låter dig handla med aktier och andra typer av värdepapper. Även om båda termerna - aktiemarknad och börs - används omväxlande, är den senare termen vanligtvis en delmängd av den förra. Om någon säger att de handlar på aktiemarknaden betyder det att de köper och säljer aktier/aktier på en (eller flera) börser som är en del av den totala aktiemarknaden. Ledande amerikanska börser inkluderar New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq och Chicago Board Options Exchange (CBOE). Dessa ledande nationella börser bildar tillsammans med flera andra börser verksamma i landet den amerikanska aktiemarknaden.Även om det kallas aktiemarknaden eller aktiemarknaden och främst är känt för aktie-/aktiehandel, handlas även andra finansiella värdepapper såsom börshandlade fonder (ETF), företagsobligationer och derivat baserade på aktier, råvaror, valutor och obligationer. på aktiemarknaderna. Lära sig mer om börsen idag. Förstå aktiemarknaden Även om det är möjligt att köpa nästan allt online idag, finns det vanligtvis en specifik marknad för varje produkt. Till exempel kör folk till utkanten av staden och jordbruksmark för att köpa julgranar, besöker den lokala timmermarknaden för att köpa ved och andra nödvändiga förnödenheter för hemmöbler och reparationer, och går till butiker som Walmart för sina vanliga matvaror. Dessa specialiserade marknadsplatser fungerar som en plattform där många köpare och säljare möts, interagerar och gör transaktioner. Eftersom antalet marknadsaktörer är mycket stort är alla säkra på ett rimligt pris. Om det till exempel bara finns en julgransförsäljare i hela staden har han rätt att ta ut vilket pris han vill, eftersom köparna inte har någon annanstans att ta vägen. Om det finns många försäljare av träd på den normala marknaden måste de konkurrera med varandra för att locka köpare. Köpare kommer att bli bortskämda med valmöjligheter för låga eller bästa priser, vilket gör marknaden rättvis med pristransparens. Även när de handlar online jämför köpare priser som erbjuds av olika säljare på samma shoppingportal eller olika portaler för att få de bästa erbjudandena, Aktiemarknaden är en liknande specialiserad marknad för handel med olika typer av värdepapper i en kontrollerad, säker och hanterad miljö. Eftersom aktiemarknaden samlar hundratusentals marknadsaktörer som är villiga att köpa och sälja aktier, säkerställer den rättvis prissättning och transparens i transaktioner. Medan aktiemarknader brukade utfärda papperscertifikat och sälja dem, fungerar dagens datorstödda aktiemarknader elektroniskt.Hur aktiemarknaden fungerar Kort sagt, aktiemarknader ger en säker och reglerad miljö där marknadsaktörer med förtroende kan handla med aktier och andra godtagbara finansiella instrument med noll eller låg transaktionsrisk. Aktiemarknaderna fungerar enligt vissa regler som fastställts av tillsynsmyndigheten och fungerar som både primära och sekundära marknader. Som en primär marknad tillåter aktiemarknaden företag att emittera och sälja sina aktier till allmänheten för första gången genom en börsintroduktionsprocess. Dessa aktiviteter hjälper företag att skaffa det nödvändiga kapitalet från investerare. I huvudsak innebär detta att företaget är uppdelat i flera aktier (säg 20 miljoner aktier) och säljer en del av dessa aktier (säg 5 miljoner aktier) till allmänheten för ett pris (säg $10 per aktie).För att underlätta denna process behöver företaget en marknadsplats där dessa aktier kan säljas. Denna handelsplattform tillhandahålls av börsen. Om allt går enligt plan kommer företaget framgångsrikt sälja 5 miljoner aktier för 10 dollar per aktie och samla in 50 miljoner dollar i medel. Investerare kommer att få aktier i företaget som de kan förvänta sig att inneha under sin föredragna löptid, i väntan på en ökning av aktiekursen och eventuella utdelningsintäkter. Börsen fungerar som en mellanhand i denna kapitalanskaffningsprocess och får ersättning för sina tjänster från företaget och dess finansiella partners.Efter den första emissionen av aktier i en börsintroduktion, kallad noteringsprocessen, fungerar börsen även som en handelsplattform som underlättar regelbundet köp och försäljning av noterade aktier. Detta är den sekundära marknaden. Börsen tjänar en provision för varje handel som sker på dess plattform medan andrahandsmarknaden är aktiv. Börsen tar ansvar för att tillhandahålla pristransparens, likviditet, prissättning och rättvis hantering i sådan handelsverksamhet. Med nästan alla större aktiemarknader runt om i världen som nu fungerar elektroniskt, upprätthåller börsen handelssystem som effektivt hanterar köp- och säljorder från olika marknadsaktörer. De utför en prismatchningsfunktion för att underlätta transaktioner till ett rimligt pris för både köpare och säljare.Ett börsnoterat bolag kan även erbjuda nya tilläggsaktier genom andra erbjudanden i ett senare skede, till exempel genom en företrädesemission eller genom efterföljande emissioner. De kan till och med köpa tillbaka eller ta bort sina aktier. Börsen underlättar sådana transaktioner. Börsen skapar och underhåller ofta olika marknads- och branschindikatorer, såsom S&P 500-index eller Nasdaq 100-index, som fungerar som ett mått för att spåra hela marknadens rörelse. Andra metoder inkluderar den stokastiska oscillatorn och det stokastiska momentumindexet.Börser upprätthåller också alla nyheter, meddelanden och bokslut från företag som vanligtvis finns tillgängliga på deras officiella webbplatser. Börsen stödjer även olika andra transaktioner relaterade till transaktioner på företagsnivå. Till exempel kan lönsamma företag belöna investerare genom att betala utdelning, som vanligtvis kommer från en del av företagets resultat. Börsen lagrar all sådan information och kan i viss utsträckning stödja dess behandling.  Aktiemarknadsfunktioner Aktiemarknaden utför i första hand följande funktioner:Rättvisa värdepapperstransaktioner:  Beroende på standardreglerna för utbud och efterfrågan måste börsen säkerställa att alla intresserade marknadsaktörer har omedelbar tillgång till data för alla köp- och säljorder, och därigenom bidra till rättvis och transparent prissättning av värdepapper. Dessutom måste den också utföra effektiv matchning av relevanta köp- och säljorder. Det kan till exempel finnas tre köpare som har lagt order om att köpa Microsoft-aktier för 100 USD, 105 USD och 110 USD, och det kan finnas fyra säljare som är villiga att sälja Microsoft-aktier för 110 USD, 112 USD, 115 USD och 120 USD. Börsen (genom dess datorstyrda automatiserade handelssystem) måste se till att bästa köp och bästa sälja matchar, vilket i det här fallet är $110 för ett givet antal affärer. Effektiv prisupptäckt:  Aktiemarknaderna måste stödja en effektiv prisupptäcktsmekanism, som hänvisar till processen att bestämma rätt pris på ett värdepapper och görs vanligtvis genom att utvärdera utbud och efterfrågan på marknaden och andra transaktionsrelaterade faktorer.Låt oss säga att ett amerikanskt mjukvaruföretag handlas för $100 och har ett börsvärde på $5 miljarder. Nyhetsrapporter säger att EU-tillsynsmyndigheten har ålagt företaget 2 miljarder dollar i böter, vilket i huvudsak betyder att 40 procent av företagets värde kan utplånas. Även om aktiemarknaden kan ha satt ett handelsprisintervall på $90 till $110 för ett företags aktiekurs, måste den effektivt ändra handelsprismarginalen för att tillgodose eventuella förändringar i aktiekursen, annars kan det vara svårt för aktieägare att handla på en mässa pris. pris. Att upprätthålla likviditet:  Även om det ligger utanför börsens kontroll att få ett antal köpare och säljare för en viss finansiell säkerhet, är det nödvändigt att säkerställa att alla som är kvalificerade och villiga att handla får omedelbar tillgång att lägga order som ska fyllas på mässan . pris.Säkerhet och giltighet av transaktioner:  Även om ett större antal deltagare är avgörande för att marknaden ska fungera effektivt, måste samma marknad säkerställa att alla deltagare är verifierade och följer de nödvändiga reglerna och förordningarna, vilket inte lämnar något utrymme för försummelser från någon av parterna. Dessutom måste den säkerställa att alla relaterade enheter som verkar på marknaden också måste följa reglerna och verka inom den rättsliga ram som fastställts av tillsynsmyndigheten. Stöd för alla tillåtna typer av deltagare:  Marknaden skapas av många deltagare, inklusive marknadsgaranter, investerare, handlare, spekulanter och hedgare. Alla dessa aktörer verkar på aktiemarknaden med olika roller och funktioner. Till exempel kan en investerare köpa aktier och hålla dem i flera år, medan en handlare kan gå in och lämna en position inom några sekunder. Market maker tillhandahåller den nödvändiga likviditeten på marknaden, medan hedgern kan handla med derivat för att minska risken förknippad med investeringen. Aktiemarknaden måste säkerställa att alla sådana deltagare kan verka obehindrat i sina önskade roller för att marknaden ska fortsätta att fungera effektivt. Investerarskydd:  Tillsammans med de rika och institutionella investerarna tillgodoses också ett mycket stort antal små investerare av aktiemarknaden på grund av deras små investeringar. Dessa investerare kan ha begränsad ekonomisk kunskap och kanske inte helt förstår fallgroparna med att investera i aktier och andra noterade fordon. Börsen måste vidta nödvändiga åtgärder för att erbjuda det nödvändiga skyddet till sådana investerare, skydda dem från ekonomiska förluster och säkerställa kundernas förtroende. Till exempel kan en börs klassificera aktier i olika segment baserat på deras riskprofiler och tillåta begränsad eller ingen handel av allmänna investerare i högriskaktier. Börser inför ofta restriktioner för att förhindra personer med begränsad inkomst och kunskap från att göra riskabla satsningar på derivat.Balanserad reglering:  Börsnoterade företag är hårt reglerade och deras verksamhet övervakas av marknadsregulatorer som US Securities and Exchange Commission (SEC). Dessutom kräver börser också vissa krav, såsom snabb inlämning av kvartalsbokslut och omedelbar rapportering om eventuella problem. relevanta evenemang - så att alla marknadsaktörer är medvetna om företagsevenemang. Underlåtenhet att följa reglerna kan resultera i avstängning av handeln på börser och andra disciplinära åtgärder.Aktiemarknadsreglering En lokal finansiell regulator, behörig monetär myndighet eller institution har till uppgift att reglera en nations aktiemarknad. Securities and Exchange Commission (SEC) är en tillsynsmyndighet som har till uppgift att övervaka amerikanska aktiemarknader. politiskt tryck. SEC:s uppdrag är "att skydda investerare, stödja rättvisa, ordnade och effektiva marknader och främja kapitalackumulering.” Aktiemarknadens aktörer Tillsammans med långsiktiga investerare och kortsiktiga handlare finns det många olika typer av aktörer förknippade med aktiemarknaden. Var och en har sin egen unika roll, men många av dem är sammankopplade och beroende av varandra för att få marknaden att fungera effektivt.Aktiemäklare, även kända som registrerade representanter i USA, är licensierade proffs som köper och säljer värdepapper på uppdrag av investerare. Mäklare fungerar som mellanhänder mellan börser och investerare, köper och säljer aktier för investerares räkning. För att komma åt marknaderna behöver du ett konto hos en detaljhandelsmäklare. Portföljförvaltare är proffs som investerar portföljer eller samlingar av värdepapper för kunder. Dessa förvaltare får rekommendationer från analytiker och fattar beslut om att köpa eller sälja portföljen. Fondbolag, hedgefonder och pensionsplaner använder portföljförvaltare för att fatta beslut och sätta investeringsstrategier för de pengar de har. Investmentbankers representerar företag på olika nivåer, till exempel privata företag som vill gå till börs genom en börsnotering, eller företag som är involverade i förväntade sammanslagningar och förvärv. De tar hand om noteringsprocessen i enlighet med regulatoriska krav på aktiemarknaden. Depå- och depåserviceleverantörer, som är institut som innehar kunders värdepapper för förvaring för att minimera risken att de blir stulna eller försvunna, arbetar också i synk med börsen för att överföra aktier till/från transaktionsparternas relevanta konton baserat på handel på börsen. Market Maker: En market maker är en mäklare-handlare som underlättar aktiehandel genom att lägga ett erbjudande och begära priser tillsammans med lagerinventering. Det ger tillräcklig likviditet på marknaden för en viss (uppsättning) aktier (aktier) och vinster på skillnaden mellan dess angivna köp- och försäljningspris. Hur börser tjänar pengar Börser fungerar som kommersiella institutioner och tar ut avgifter för sina tjänster. Den huvudsakliga inkomstkällan för dessa börser är inkomster från transaktionsavgifter som tas ut för varje handel som utförs på deras plattform. Dessutom får börser inkomster från noteringsavgiften som tas ut av företag i börsintroduktionsprocessen och andra efterföljande förslag.Börsen tjänar också pengar på försäljningen av marknadsdata som genereras på dess plattform, såsom realtidsdata, historisk data, sammanfattningsdata och referensdata, vilket är avgörande för aktieanalys och andra ändamål. Många börser kommer också att sälja teknikprodukter, såsom en handelsterminal och en dedikerad nätverksanslutning till börsen, till intresserade parter mot en avgift.En börs kan erbjuda privilegierade tjänster som högfrekvent handel till stora kunder som fonder och kapitalförvaltningsbolag (AMC), och tjäna pengar därefter. Det finns bestämmelser och registreringsavgifter för olika profiler av marknadsaktörer, såsom market maker och mäklare, som utgör andra inkomstkällor för börser.Börsen tjänar också på att licensiera sina index (och deras metodik), som vanligtvis används som ett riktmärke för att lansera olika produkter som fonder och ETF:er, AMC.Många börser erbjuder också kurser och certifieringar i olika finansiella ämnen för industrideltagare och genererar intäkter från sådana prenumerationer.Konkurrens på aktiemarknaden Medan enskilda börser konkurrerar med varandra om den maximala transaktionsvolymen står de inför ett hot i två riktningar.Dark  pools  :  Dark pools, som är privata börser eller forum för handel med värdepapper och verkar inom privata koncerner, skapar problem för offentliga aktiemarknader. Även om deras rättsliga effekt styrs av lokal lag, vinner de popularitet eftersom medlemmarna sparar avsevärt på transaktionsavgifter.Blockchain Ventures: Med blockkedjors  växande popularitet har många kryptobörser uppstått. Sådana börser är plattformar för handel med kryptovalutor och derivat relaterade till denna tillgångsklass. Även om deras popularitet förblir begränsad, utgör de ett hot mot den traditionella aktiemarknadsmodellen genom att automatisera mycket av det arbete som utförs av olika aktiemarknadsaktörer och erbjuda noll- eller lågkostnadstjänster.Aktiemarknadens värde Aktiemarknaden är en av de viktigaste komponenterna i en marknadsekonomi.Detta gör att företag kan tjäna pengar genom att erbjuda aktier och företagsobligationer. Detta gör att vanliga investerare kan delta i företagens ekonomiska prestationer, dra nytta av kapitalvinster och tjäna pengar på utdelningar, även om förluster också är möjliga. Medan institutionella investerare och professionella pengaförvaltare åtnjuter vissa förmåner på grund av deras djupa fickor, bättre kunskap och högre risk, försöker aktiemarknaden erbjuda lika villkor för den genomsnittliga personen.Aktiemarknaden fungerar som en plattform genom vilken individers sparande och investeringar kanaliseras till produktiva investeringserbjudanden. I det långa loppet hjälper detta till att ackumulera kapital och den ekonomiska tillväxten i landet.Nyckelord Aktiemarknader är viktiga komponenter i en fri marknadsekonomi eftersom de ger demokratisk tillgång till handel och kapitalutbyte för alla investerare. De utför flera funktioner på marknaderna, inklusive effektiv prisbestämning och effektiva transaktioner. I USA regleras aktiemarknaden av SEC och lokala tillsynsmyndigheter. Exempel på aktiemarknader Den första börsen i världen var London Stock Exchange. Det startade i ett kaffehus där köpmän brukade träffas för att byta aktier, 1773. Den första börsen i USA öppnades i Philadelphia 1790. Buttonwood-avtalet, så kallat för att det undertecknades under knappträdet. , markerade början av Wall Street i New York 1792. Avtalet undertecknades av 24 handlare och var den första amerikanska organisationen i sitt slag som handlade med värdepapper. 1817 döpte handlarna om sin verksamhet till New York Stock and Exchange Board.