"Kristdemokraterna vill slopa hemspråket"

Drack mitt kaffe med den envisa förkylning som sällskap här hemma och snubblade över denna artikel skriven av Kristdemokraterna på Aftonbladet. Där de beskriver hur de vill slopa modersmålsundervisningen då de anser att inte forskningen kan bevisa nyttan av undervisningen. En liten bakgrund om mig, jag är blivande förskollärare - där jag läser sista terminen på universitetet. Under den 3,5 år långa utbildningen har vi som studenter fått ta del av ett antal vetenskapliga studier, artiklar och utlåtanden om just undervisning oavsett område och dess relevans kopplat till forskningen. Därför gör det mig fruktansvärt förbannad när Kristdemokraterna idag går ut i media och påstår att modersmålsundervisningen inte gör någon nytta i dagens form. Det påstås bero på bristen av behöriga lärare - den siffran ligger på 40%. Samtidigt som var fjärde skola inte får godkänt av skolinspektionen. Istället för att fokusera på lärartäthet och fixa det som redan finns vill de istället göra om modersmålsundervisningen i grunden. Istället för att låta elever studera sitt modersmål (som absolut har visat positiva effekter på inlärningen av svenskan senare) så vill de göra om detta för enbart omfatta svenska för invandrare och studiehandledning på hemspråk. Enligt Puskás (2013) finns det kopplingar att göras där hon kan se att användningen och undervisningen av modersmål hjälper barn utveckla språkandet. Men det krävs närvaro av lärare. Alltså är lärartätheten viktigare och hur de använder sin kompetens snarare än hur styrdokumenten ser ut eller utformas. Håland Anveden (2017) poängterar också hur viktig modersmålsundervisningen är för utvecklandet av språket. Här kommer ett litet utdrag ifrån Håland Anvedens text som finns tillgänglig på Skolverkets hemsida: " I forskningen om transspråkande ses flerspråkighet i sig som en tillgång som ska användas till förmån för barnens utveckling (Svensson 2017). Alla språk är lika mycket värda, harsamma status samt utgör likvärdiga kunskapskällor. När barnen får använda sitt förstaspråki ett positivt sammanhang, stärks deras identitet och självkänsla, vilket i sin tur ökar barnensmotivation i lärandet." Håland Anveden (2017, s.6)  Vidare poängterar Håland Anveden (2017, s. 6)  "Att barnen får använda alla sina språk i förskolan blir en naturlig följd av förskolansuppmuntrande och inkluderande förhållningssätt. Det innebär att barnens språk,erfarenheter, förkunskaper och egna tankar räknas och berikar förskolans arbete, i motsatstill om barnen enbart integreras i den svenska förskolans befintliga verksamhet. Inkluderingkan ske till exempel genom att de barn som talar samma språk kan och ska hjälpa varandraeller att barnen uppmuntras att leka och prata med varandra oavsett vilket språk det sker på."  Att då som politiskt parti påstå att modersmålsundervisningen då inte gör någon nytta är ren och skär lögn.  Lyssna istället till lärarprofessionen och se till att lärarna vill stanna kvar genom att ge dem rätt förutsättningar från första början! Pia Håland Anveden är praktiserande förskollärare och beteendevetare som har lång erfarenhet med att arbeta med nyanlända barn samt flerspråkiga barn. I över 40 år har hon arbetat med barn inom förskolans värld och hon har dessutom samarbetat rikstäckande med Rädda Barnen, Myndigheten för skolutveckling och utbildnings radion.  Puskás, T (2013) Språk och flerspråkighet i förskolan. Ideologiska dilemman och vardagspraktik I B Tünde Puskad (red.) Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (s.45-69) Stockholm: Liber  Håland Anveden, P. (2017).Språkutvecklande arbetssätt. https://live.aftonbladet.se/su...