MÄNNEN SOM LEVER I DET TYSTA

En litteraturstudie om mäns upplevelse av sin impotens Impotens drabbar många män runt om i världen och det finns en viss känslighet kring ämnet. Författarna Martina Fridh och Aida Skopo har gjort en litteraturstudie baserad på artiklar med dels intervjuer och dels frågeformulär som datainsamlingsmetoder.   Studiens syfte var att belysa hur män med impotens upplever sin livsvärld. Resultatet visar att män vanligtvis upplever impotens som ett lidande. Vid analysen framkom de tre kategorierna Mannen och partnerns relation påverkas, Den levda kroppen och Hopp och förtvivlan.     Låg nivå av sexuell tillfredsställelse Det framkom att män med impotens upplevde en låg nivå av sexuell tillfredsställelse. Detta sågs även påverka deras upplevda tillfredställelse i relationen med deras partner. Reagerade paret med ilska, ångest och rädsla försämrades relationen och konflikter uppstod (McCabe & Matic, 2008)   Männen upplevde att relationen som de levde i var viktig för dem och att den sexuella aktiviteten betraktades som en viktig del av parets relation. Erektionsproblem fick dem att känna sig mindre tillfreds med sig själva och detta påverkade dem på ett negativt sätt. Impotens sågs av männen som ett stort problem i ett förhållande då partnern blev tvungen att anpassa sitt sexliv efter mannen. De menade att partnern ofta hade en önskan om att kunna hjälpa, bota och hitta en lösning på deras problem.