KÄNNER NÄSTAN INGENTING

Och hon säger atthon inte villleva merOch frågarifall han hade fått väljamellan henne och drogernavad hade han då valtHan skrattar och sägeratt det är lättDrogernaOch honblir tystsom alltid när haninte valde henneHon stannade ändåtänkte att omhon bara visadesitt värdeså skulle hanse henneVilja ha hennetrots att honinte ville ha sig självSå hon joinadedrogernaoch var bängnästintilllika ofta somhan var detHon sa atthon älskade det härAtt hon hadehittat hemHan saingentingOch hon väntadeMen väntankändes enklareom man aldrig var därfrån början//Som någon typ avmotpoltill vad honkom frånDär alkoholgjorde mänaggressivaOch om mandrack med domså gjorde slageninte så ondanär de väl komFaktum varatt de snararebedövadeVäntade utilskani hopp omatt den skulleslutaHade man turså skulle alkoholengöra så att man intekom ihåg någotImorgon//Sen efteråt,man blev vuxengick i terapioch läkte det därsom gjorde ontDet var sällan livetnumera styrdesav destruktiva valeller emotionellt otillgängliga mänJag hade dumpat domen efter enPrecis somde också hadedumpat migJag varverkligen trygg härSå äckligt jävla mogen tryggHärSå säg mighur det då kommer sig attallt jag ville göravar attförstöra detJag var13 igenoch ville se någotbrinnaVad skulle ta eldom inte jagifall jag fortsatteatt hålla inne på allt det härJag skulle exploderaoch elden skullesprida sigOch han skullesägaatt allt vartillåtet härför det var såhan varDet var såen bra kärlek kändestålmodigförståendetryggOch han skullevara kvarifall jag en daginte skulle detOch jag skulle lämna honomväntandesifall jag inte skullekommaHan skullerulla sina splifsoch säga attjag nog kom tillbakasnartAtt han skulleväntaSå som jag brukadevänta på någon annanSkillnaden varatt han villeatt jag skulleexplodera ihans armarsom om hanfaktisktskulleorka stå emotStormen migSå jaggråter tysta tåraroch frågar omhan kanslå migJag behövdekänna någotOch jag var för vuxen föratt numera slåpå mig självHan svararatt vi inte gjordesånt i vårt förhållandeJag blev tyst och tittade bortVad skulle jag då kännaom ingentingVad skulle dåfylla migom inte tomhetenOch han saatt känna ingentingockså var en känslaJag ville exploderaDet hände ingentingHan höll mig och väntade ut detIngen av oss väntade pånågon annanmer än någotannatKan någon snällage mig en gnistaHela jag var bensinHela jag varen explosionsom bara väntade påatt få gå sönderHöll ihop detFör det var sånt man gjordenär man blev vuxenBara låt migfatta eldJag var inte gjordför att känna ingenting