?How I lost my virginity - 12 and a half year old

(These pictures I think was a bout a year or so after my actual entering into the world of sex. But I thought it was fun to get an insight of who this little human was at that time haha.... Experimenting with the fashion at the time - removing all of your eyebrows and then paint new thin ones instead. And apparently before my time with selfies haha....)Hur jag blev av med min oskuld Låt mig börja med att berätta lite om min dåvarande omgivning. Från det att jag var liten var mina föräldrar “stöd-föräldrar” till andra barn som hade dysfunktionella familje-situationer. Så i några år hade vi ett syskonpar som bodde med oss varannan helg, och för en viss tid stöttade mina föräldrar en dotter till en våra grannar. Jag blev väldigt nära henne och såg upp till henne mycket. Jag var omkring 7 år gammal då. Vi fortsatta bli nära vänner men hon var 2 år äldre än mig och i den åldern är två år rätt mycket. Hon började ta med mig när hon hängde med sina vänner och vid den tiden var hennes vänner 14-15 år medan jag var 12. Jag fick uppmuntrande uttalanden om hur fantastiskt sex var och kommentarer som ”Herre gud Maxinne, du måste prova att ha sex, det är fantastiskt”. Och jag i min nyfikna lilla sex-bubbla, men samtidigt ganska blyg tänkte – självklart – "låt oss prova den här sex-grejen som alla pratar om".    Den sommaren hängde jag mest med mina två dåvarande bästa tjejkompisar – vi var som en fast limmad trio av rebelliska tonårstjejer. Vi tre hade en grupp av lite äldre killar som vi tillbringade våra sommarkvällar med. När jag tittar tillbaka på det hela nu var de ett gäng stolpskott till killar. Men det var inget vi riktigt var medvetna om då. Jag flörtade med en kille under den sommaren och när den började lida mot sitt slut kände jag hur det var dags för att idka samlag för första gången. Det var en sen augustikväll och jag satt bakom N’s scooter på väg mot stranden. Jag höll mina armar runt hans kropp, med vetskap om att väldigt snart, kommer den här unga mannen ta min oskuld. Han visste också, att väldigt snart, skulle han klä av mig naken och vara den första mannen som någonsin äntrade mig med sin penis. Vi kom fram och tog ett dopp i sjön. Vi var ensamma med bara vattnet och naturen omkring oss. Vi var båda blöta och lite kalla efter vårat bad så vi började hångla som bara två hungriga tonåringar kan göra. Ivriga att smaka så mycket av varandras insida som möjligt.  Medan vi fortsatte att hångla rörde vi oss sakta iklädda våra handdukar mot blomsterfälten. Han tog sin handduk och bredde ut den på marken. Han la mig i mitten av den och honom ovanpå och vi fortsatte att hångla. Förspelet var mer eller mindre icke existerande, lite petting och vi var ”good to go” tydligen. Och jag sa inget, för jag visste verkligen inte hur ordningen på detta skulle vara. Jag kunde redan se hans hårda penis under hans blöta underkläder, som låg diagonalt längst hans kropp tillsammans med tyget. Han klädde av mig och sen honom själv. Det var en varm sommar kväll men min nervositet gjorde det kallare. Min första tanke när hans penis fångade mina ögon rakt framifrån var ”waaow, den där kommer aldrig att få plats i mig”. Den här pojken hade en enorm penis och jag är en rätt liten tjej storleksmässigt och speciellt på ett ställe där inget hade äntrat förut.     Kampen blev verklig, vi försökte från olika vinklar, och han behövde göra mig lite mer våt för att lyckas få in hans tredje ben i mig. I den kylan och med mig som mest var i mitt huvud, plus pressen jag satte på mig själv att min vagina bara skulle bli våt av sig själv naturligt – var det inte den lättaste saken kan jag lova. Tillslut lyckades vi, men det var smärtsamt och riktigt obekvämt. Efteråt frös jag enormt efter vår blöta upplevelse och vi båda klädde på oss och hoppade upp på hans scooter för att åka hem. Efter den sommaren hörde jag aldrig från den killen igen.   Klappat och klart! Ingen oskuld längre… Jag var nöjd att ha gjort det, men traumatiserad så jag aldrig ville göra det någonsin igen (i alla fall var det var jag trodde då hehe). Jag var bara 12 och ett halvt år. Det här halvåret är värt att nämna, för 12 är en så himla ung ålder. Alldeles för ungt… När jag möter 12-åriga barn idag får jag rysningar av att tänka att de här små tjejerna skulle vara redo att ha sexuellt umgänge. Hell no! Min första upplevelse fick mig så avskräckt att jag inte vågade ha sex igen förens ett år senare. Jag var så besviken och jag kunde inte förstå hur någon kunde vara road av det ämnet när det kändes som d gjorde för mig. Men efter det året av väntan, vilket var perfekt för 13,5 år känns MYCKET bättre än 12,5, hittade jag mig en pojkvän där jag kunde experimentera säkert med.  Om du läser den här berättelsen + mina nästkommande posts om att förlora sin oskuld – och du fortfarande är oskuld. Då skulle jag vilja berätta något som jag hade önskat att någon hade berättat för mig:  STRESSA INTE! Du kan bara ha en första gång – och du har hela ditt liv på dig att ha sex. Så det är ingenting fel i att vänta ett tag! Jämför dig inte med dina vänner som redan har gjort det. Följ ditt livs-flow och vänta tills du är redo, när än det må vara<3  _______________________________________________________________________________ENGLISH VERSION How I lost my virginity Let’s start my story with telling a little bit about my surrounding at the time. Since I was small my parents have been ”supporting-parantes” to other children who had dysfunctional family situation for different reasons. So for a few years we had two sibling living with us every second weekend, then for a period of time my parents supported one of our neighbors daughter sometimes. I became very close to her and I looked up to her a lot. I was about 7 years old by then. We kept becoming closer but she was two years older than me but in that age 2 years is a lot. She started to bring me when she was hanging out with her friends and at that time her girlfriends was around 14-15, and I was about 12. I got encouraging statements of how fantastic sex was and comments like ”oh my god Maxinne, you have to try to have sex, it’s amazing”. And me in my little sexual curios bubble, but at the same time pretty shy - hell yes - let’s try this sex thing everyone is talking about. That summer I was hanging out mostly with my two best friends at the time - we were like a glued little trio of rebellious teenager girls. And us three together, had a group of a slightly older guys that we were spending out summer nights with. From looking back at it right now, they were just a bunch of douche bags. But nothing we were really aware of in this moment. I was flirting with a guy during the summer and when it started to get closer to the end I felt like it was time to try sex.  It was a late August night and I was riding behind N on the scooter towards the beach. I was holding my arms around his body, knowing that very soon, this young man will deflower me. Also he knew, that very soon, he will undress me naked to be the first man ever entering me with his penis. We arrived and had a dip in the lake. We were alone with only the water and nature next to us. We were both wet and a little bit cold after our swim so we started to make out like only two hungry teenagers can do. Eger to taste as much of each others inside as possible.  While continuing to make out we slowly moved our bodies wrapped in towels up to the flower field. He took his towel and spread it out on the ground. He placed me in the middle of it and him on top and we kept on making out. The foreplay was more or less non existent, a little bit of half fingering and then we were good to go apparently. And I didn't say anything, cause I for sure didn't know how this worked out in order. I could already see his hard penis behind his wet underwear, lying diagonally across his body along with the fabric. He undressed me and then himself. It was a warm summer night but my nerviousity made it colder. My first though when my eyes catched his full frontal penis was ”waaow, that will never fit into me”. This man had a enormously big penis and in general, I’m a pretty tiny girl size wise and especially in a place where nothing has entered before.  The struggle became reality, we tried from different angles, he had to make me a bit more wet to manage to get this third leg inside me. And in this cold and with me being mostly in my mind, plus me feeling all the pressure I put on myself that my vagina should just work and lubricate naturally - that wasn’t the easiest thing I can promise you. Finally - we made it. But it was painful and very uncomfortable. After I was freezing from our wet experience and we both got dressed and jumped on his scooter to go back home. And after this summer I never heard from this boy again. And done! Ni virgin no more… I was satisfied to have done it, but I was traumatized with not wanting to try it ever again (at least that was what I thought then hehe). I was only 12 and a half years old. This half year is important to add, cause 12 is such a young age. Way too young... When I’m meeting 12 years old kids today I get shivers thinking that these small girls would be ready to have sexual intercourse. Hell no! My first experience got me so put off so I didn't dare to have sex until a year later. I was so disappointed and I couldn’t understand how everyone could talk so amused by this topic. But after this year of waiting, which was perfect cause 13,5 years feels WAY better than 12,5. They I found myself a boyfriend were I could experiment safely with.  If you are reading this story + my next coming posts about loosing your virginity - and you are still a virgin.  I would like to tell you something I would have wished someone telling me: DON’T RUSH! You can only have one first time - and you have your whole life to have sexual interactions. So there is nothing wrong with waiting a little while! Don’t compare yourself with your friends who already did it. Follow your life flow and wait til you are ready, when ever that is <3 p&k